Loading... (0%)

We zijn blij dat u ons wilt steunen in het werk dat de SGP in Amersfoort doet. Door uw steun kunnen wij het christelijk geluid in de stad laten horen en vergroten. Als lid kunt u ook invloed uitoefenen op het beleid van de SGP in Amersfoort. We hopen dat u uw ervaringen in de stad wilt inzetten voor het aanscherpen van het programma. We zien uit naar uw komst bij één van onze activiteiten!

Middels het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier, verklaart u:

  1. lid te willen worden van de SGP;
  2. van de statuten, het Algemeen Reglement en het Program van Beginselen van de partij kennis te hebben genomen;
  3. de in artikel 2 van die statuten omschreven grondslag – Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid – inclusief het Program van Beginselen en het in artikel 3 van die statuten bepaalde doel te onderschrijven;
  4. de door de ledenvergadering vastgestelde jaarlijks te betalen contributie te zullen voldoen, deze bedraagt €25,00. Jaarlijks wordt dit gefactureerd;
  5. in te stemmen met het (doen) verwerken van uw vermelde persoonsgegevens voor doeleinden die de doelstelling van de partij rechtstreeks of middellijk bevorderen, dit naar het oordeel van het Hoofdbestuur van de SGP en overeenkomstig hetgeen is bepaald in de desbetreffende door het Hoofdbestuur vastgestelde leidraad verwerking persoonsgegevens;

Vul uw gegevens hieronder zo volledig mogelijk in.