Loading... (0%)

Vanaf november 2014 is de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) terug in de Amersfoortse politiek. De SGP is een partij die haar beginselen fundeert op de Bijbel en deze bron als uitgangspunt hanteert voor haar gedachtegoed en handelen. De SGP staat voor een duidelijk en christelijk geluid in de lokale politiek. Daarbij zoekt de partij de samenwerking, onder andere met de ChristenUnie.
De inhoudelijke visie van de SGP Amersfoort laat zich samenvatten aan de hand van de volgende 5 werkwoorden:
1. geloven
2. wonen
3. werken
4. zorgen
5. leven
Bewust staat hierbij ‘geloven’ op nummer 1, omdat dit de bron vormt, van waaruit de overige domeinen worden ingevuld. Een nadere uitwerking van deze domeinen volgt in dit visiedocument. Bij ieder domein worden enige concrete, praktische of actuele voorbeelden genoemd die relevant zijn voor onze stad.

GELOVEN

IMAG1027

De SGP staat voor christelijke politiek. Daarbij is de Bijbel het uitgangspunt, de bron waaraan wij onze waarden en normen voor het goed functioneren van een samenleving ontlenen. De Bijbel is de bron van inspiratie en richtingwijzer voor ons denken en handelen. Wij hechten grote waarde aan de vrijheid van godsdienst en geweten. Het uitgangspunt daarbij is respect voor ieder ander, met behoud van de eigen identiteit. Daarbij zullen wij streven naar het verwezenlijken van die waarden waarvan wij geloven dat ze goed zijn voor de samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat samenleven een mooie, maar ook complexe opdracht is, die we alleen kunnen vervullen in wederzijds vertrouwen. Daarbij zijn we afhankelijk van elkaar en is participatie een kernwoord dat aangeeft op welke manier we elkaar willen versterken. Dit betekent dat wij de domeinen wonen, werken, zorgen en leven invullen vanuit het perspectief van dit geloof.

WONEN

De wijk is belangrijk! Voor de inwoners van Amersfoort is dit de plek waar zich het dagelijks leven afspeelt. Het klimaat in de wijk is van directe invloed op uw gevoel van veiligheid, het woonplezier, de woonkwaliteit en de mate van onderling contact en participatie. Dit laatste aspect hangt sinds de recent doorgevoerde decentralisatie tevens nauw samen met de realisatie van zorg. De wijk vervult ook een spilfunctie in de toegang tot en toekenning van de (jeugd)zorg. Zaken die de wijk aangaan zijn daarom van groot belang en verdienen de nodige zorg. Kerken dienen een belangrijke samenbindende en ondersteunende rol in de wijk te vervullen. Vanuit de Bijbel is er voor christenen een belangrijke taak weggelegd in het omkijken naar en zorgen voor de naaste.

Voorbeelden:

 • maximale zichtbaarheid van de politie. Hiervoor is een toename van
  camerasurveillance op ‘onrustige’ plekken in de stad nodig.
 • het ontmoedigen van het bestaan van coffeeshops.
 • het bevorderen van projecten die de betrokkenheid en participatie in
  wijken stimuleren.
 • blijvende beschikbaarheid van startersleningen voor het stimuleren
  van (door)groei op de woningmarkt.
 • het omgekeerd inzamelen van recyclebaar afval, zoals papier, GFT en
  plastic in plaats van restafval, dat de bewoner zelf weg gaat brengen.
 • het stimuleren van kerken(raden) in woonwijken in de uitoefening van hun samenbindende en diaconale taken.
 • het zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende starterswoningen
  op de woningmarkt.
IMAG1058

WERKEN

IMAG1060

Ondernemerschap en werk zijn van levensbelang voor het functioneren van de samenleving en het realiseren en het behouden van een vitale stad. De SGP spant zich daarom in om de arbeidsparticipatie van werklozen op verantwoorde wijze te vergroten en ondernemerschap te bevorderen. Daarbij waardeert de SGP vormen van werk zoals vrijwilligerswerk, het verlenen van mantelzorg en het zorgen voor een gezin evenzeer als
betaalde arbeid. Deze werkzaamheden zijn van groot belang voor het vormgeven van de participatiesamenleving en hebben direct effect op het klimaat van samenleven en de stabiliteit in gezinnen.
Een voorwaarde voor het creëren van goede kansen op de arbeidsmarkt is goed onderwijs. Onderwijs staat aan de basis van de ontwikkeling van elk individu en daarmee van de samenleving als geheel. Kinderen en jongeren staan aan de basis van onze stad, zij hebben de toekomst. Wij hechten daarom grote waarde aan het investeren in kwalitatief goed onderwijs voor iedereen, ook en juist wanneer er sprake is van specifieke onderwijsbehoeften.
Naast het belang van werk en scholing ziet de SGP de zondagsrust als een
waardevolle Bijbelse gave.

Voorbeelden:

 • het schrappen van regels/vergunningen voor burgers en bedrijven die geen bewezen toegevoegde waarde hebben of overlap vertonen
 • het zoveel mogelijk verminderen van het aantal koopzondagen. Ook kleine ondernemers moeten gelijke kansen krijgen en door zondags openstelling niet benadeeld worden.
 • bijzondere ambtenaren moeten voor het sluiten van huwelijken zonder restricties (m.b.t. gewetensbezwaren) hun werk kunnen doen.
 • kleine (christelijke) scholen helpen behouden door middel van stimulerende maatregelen.
 • het bevorderen van lokaal ondernemerschap.

ZORGEN

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. De onschatbare waarde en het belang van het gezin moet worden erkend en benadrukt. Het gezin als natuurlijke, stabiele basis voor de ontwikkeling van elk individu signaleert, biedt opvang en zorg en zoekt ondersteuning waar nodig.
Daarnaast is ook en juist aandacht voor individuen, die de structuur van een gezin en een vaste woonplaats missen, van belang. Vanuit de Bijbelse opdracht om vreemdelingen en ontheemden met liefde te ontvangen en van het nodige te voorzien, zullen we – binnen de grenzen van de mogelijkheden – alles in het werk stellen om onze minderbedeelde naaste te helpen.
Tevens staat de SGP voor kwalitatief goede, zorgvolle en respectvolle omgang met ouderen. Waar mogelijk kan de verzorging van ouderen, met de hulp van mantelzorgers en thuiszorg in hun eigen vertrouwde woonomgeving plaatsvinden. Wanneer dit niet meer mogelijk is, hecht de SGP belang aan goede voorzieningen voor de opvang en verzorging van ouderen en zal zij zich sterk maken voor voldoende zorgverleners.

Voorbeelden:

 • ondersteuning en waar mogelijk vergoeding voor mantelzorgers.
 • het met subsidie mogelijk maken van voorschoolse educatie en opvang voor alle kinderen, onafhankelijk van de gezinssituatie.
 • ruimte voor kleinschalige, (identiteitsgebonden) organisaties in de zorg om mee te dingen bij opdrachten van de gemeente.
 • het bevorderen van een laagdrempelige toegang tot de zorg via wijkteams, waarbij elk gezin waar zorgen zijn vanuit één plan ondersteund wordt door diverse specialisten.
 • goede opvang van dak- en thuislozen.
 • de gemeente wijzen op de opdracht om te voorzien in mogelijkheden om vluchtelingen op te vangen in het voormalig AZC.
 • het steunen van programma’s voor armoedebestrijding.
 • de aan- en verbouw van levensloopbestendige woningen
IMAG1701

LEVEN

IMAG0454

Rentmeesterschap is een belangrijke Bijbelse opdracht. We zijn verantwoordelijk voor het behoud van de aarde, een duurzame omgang met natuurlijke grondstoffen en een gezonde wijze van leven. Dit met het oog op de kwaliteit van ons eigen leven en wonen, maar ook gelet op het perspectief van toekomstige generaties. Duurzaamheid staat daarom hoog in het vaandel. Een duurzame levenshouding verplicht ons ook tot een verantwoorde omgang met financiële middelen, zowel op korte als lange termijn.
Bij leven horen ook verantwoorde vormen van vermaak en vorming. De SGP hecht waarde aan het levend houden van het historisch en cultureel besef van mensen, aan klassieke muzikale vorming van kinderen en bevordering van de leescultuur. Vormen van vermaak die niet strijdig zijn met de leefregels die God ons geeft in de Bijbel en niet tot last van onze naaste zijn, ondersteunen we.

Voorbeelden:

 • het voorkomen van tekorten en opbouwen van reserves.
 • het promoten en faciliteren van goede fietsverbindingen om zodoende een positieve impuls te geven aan veiligheid, doorstroming en volksgezondheid.
 • het invoeren van groene-golf-zones ter beperking van de uitstoot van uitlaatgassen.
 • werken aan een energie neutrale stad door het promoten en faciliteren van wind- en zonne-energie (collectieven), het gebruik van aardwarmte en het terugdringen van energieverbruik (led-verlichting).
 • duurzaamheid bij o.a. afvalverwerking en het opwekken van energie.
 • het bevorderen van (cultuur)historisch besef d.m.v. het steunen van culturele activiteiten die qua inhoud verantwoord en educatief zijn.
 • muzikale vorming van kinderen mogelijk maken voor elk kind in Amersfoort, ongeacht de financiële draagkracht van de ouder(s).
 • het stimuleren van toegankelijkheid tot bibliotheken voor alle leeftijdsgroepen uit de stad.
© Foto’s: Sieger van Looijengoed